Contacta amb el nostre centre d'exàmens...
 • Informació de contacte
 • Condicions generals
 • Política de privacitat
 • Avís legal
 • Polítida de cookies
 
Informació de contacte
Exams Catalunya
Cambridge English Platinum Exam Centres ES439-ES449
Freixa, 5-9
08021 Barcelona
Tel: 934 111 333
email: info@exams-catalunya.com
CIF: B58036633
Horari d'oficina:
De dilluns a divendres de 9 a 17 h.


Si tens qualsevol consulta o qüestió relativa a la teva inscripció o sobre els exàmens en general no dubtis a fer-nos-ho saber. Pots contactar amb nosaltres a través del telèfon o del correu electrònic. El nostre equip està permanentment disponible per proporcionar-te la informació que necessitis o per solucionar qualsevol problema que et pugui sorgir.


Condicions generals per a la inscripció en els exàmens Cambridge English
Procediment d'inscripció

Per realitzar la inscripció en algun dels exàmens és necessari emplenar el formulari d'inscripció i realitzar el pagament de les taxes corresponents.
La inscripció pot fer-se des de la nostra pàgina web mitjançant el formulari d'inscripció online o bé presencialment a les nostres oficines.

La inscripción en els exàmens comporta l'acceptació de la normativa d'examen i de les condicions generals establertes per Cambridge English.

 Consulta la normativa d'examen...

Pagament de les taxes d'examen:
En el moment de realitzar la inscripció cal fer efectiu el pagament de les taxes d'examen.
El pagament pot realitzar-se mitjançant un dels tres mètodes següents:
 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:

  Banco Santander
  Titular de la cuenta: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de cuenta: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular de la cuenta: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de cuenta: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Es pot optar per inscriure's en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot fer-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a divendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.

Confirmació de la inscripció:
En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de recepció mitjançant el correu electrònic. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen. Si en el termini de 3 dies laborables el candidat no ha rebut la confirmació de la inscripció ha de posar-se en contacte amb el centre a través del telèfon 934 111 333. És important comprovar abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Validesa de la inscripció
Perquè la inscripció en una convocatòria es consideri correctament realitzada el centre haurà d'haver rebut tant el formulari d'inscripció com el comprovant del pagament de les taxes dins del termini indicat per a cada examen.

MOLT IMPORTANT: Perquè la matrícula sigui efectiva és imprescindible la recepció efectiva per part del centre de l'IMPRÈS D'INSCRIPCIÓ degudament emplenat. La recepció per part del centre del comprovant del pagament de les taxes no comportarà per si sola la inscripció en l'examen si no s'ha rebut correctament l'imprès d'inscripció.

Matrícules fora de termini
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut el període d'inscripció s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. L'acceptació de les inscripcions realitzades fora de termini resta a criteri del centre i està subjecta a la disponibilitat de places i a la data límit de tancament de les sessions. La matrícula realitzada fora de termini no serà vàlida en cap cas sense el pagament del recàrrec corresponent.

Canvis de data d'examen
El candidat pot canviar la data del seu examen sempre que no hagi finalitzat el període d'inscripció que figura en la llista de dates d'examen. Per a això, haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça registrations@exams-catalunya.com sol·licitant el canvi i comunicant la nova data escollida.

Passada la data límit d'inscripció no serà possible realitzar cap canvi de data, tret que per raons mèdiques o per causa d'incidència familiar greu li resulti impossible al candidat assistir a l'examen. Si es dóna algun d'aquests casos, el candidat ho comunicarà al centre dins del termini màxim d'una setmana a partir de la data de l'examen mitjançant correu electrònic a l'adreça info@exams-catalunya.com, aportant el justificant mèdic o, si es tracta d'una incidència familiar greu, la documentació relacionada. El candidat haurà d'indicar la nova data triada per realitzar l'examen i abonar 24€ en concepte de despeses administratives.

Cancelacions
Si un candidat no es presenta el dia de les proves no es generarà cap dret al reemborsament de les taxes ni serà possible realitzar l'examen en una altra data. Si la cancel·lació es produeix abans de la data límit d'inscripció el candidat tindrà dret al reemborsament de l'import de les taxes descomptant 24 Euros en concepte de despeses administratives.

Cap cancel·lació posterior a la data límit d'inscripció generarà dret al reemborsament de les taxes. No obstant això si un candidat no pot realitzar un examen per raons mèdiques o per causa d'incidència familiar greu pot sol·licitar la devolució de les taxes d'examen. En aquests casos, cal aportar un certificat mèdic o, si es tracta d'una incidència familiar greu, la documentació relacionada. En aquest cas li serà retornat l'import íntegre de les taxes descomptant 24€ en concepte de despeses administratives. No s'acceptaran altres motius com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució de les taxes.

Totes les cancel·lacions, independentment de si generen o no dret a reemborsament, han de realitzar-se per escrit mitjançant correu electrònic a l'adreça: registrations@exams-catalunya.com.

Cancelació de sessions
Exams Catalunya es reserva la potestat de cancel·lar una sessió d'examen quan no es compleixin els requisits mínims establerts per Cambridge Assessment English per a la seva realització, p.e. nombre de candidats insuficient.
En aquests casos, el centre ho comunicarà amb la suficient antelació als candidats inscrits en la sessió que podran optar entre realitzar l'examen en qualsevol altra de les dates disponibles ofertades pel centre o per la devolució íntegra de les taxes d'examen. Exams Catalunya no es fa responsable de cap altra quantitat abonada, servei contractat o perjudici al·legat per un candidat, com ara bitllets de transport, allotjament, etc.

Exàmens en ordinador (Computer-based)
El candidat pot optar per realitzar l'examen en suport informàtic (computer-based) en les dates ofertes per Cambridge English per a aquest tipus de versió i amb subjecció a les particularitats pròpies d'aquest format recollides en la normativa d'examen. El centre estarà obligat a proporcionar la infraestructura tècnica i administrativa necessària per al correcte desenvolupament de les sessions, d'acord amb les especificacions tècniques facilitades per Cambridge Assessment English.

En aquells casos en els quals es produeixi qualsevol tipus d'incidència tècnica durant la sessió que afecti de forma total o parcial al correcte desenvolupament de les proves Exams Catalunya, en coordinació amb Cambridge Assessment English, investigarà les causes i oferirà als candidats afectats la solució més adequada a cada cas.

Informació dels candidats
Per evitar errors en l'emissió dels certificats finals, és molt important que en la informació del/dels candidat/s constin el nom i els cognoms de cada candidat, escrits correctament, així com la seva data de naixement. El centre no es responsabilitzarà pels errors d'ortografia o accents en els certificats quan la informació facilitada per l'escola o pel candidat sigui errònia. Si el/els estudiant/s es matricula/en a través d'un centre acadèmic, és important que figurin també el nom, adreça, correu electrònic i telèfon del centre.

 Descarrga el document amb les Condicions Generals del Servei...

Política de privacitat
ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. (d'ara endavant EXAMS CATALUNYA), amb domicili al Carrer Freixa nº 5-9, 08021 de Barcelona, telèfon 93 411 13 33 i correu electrònic info@exams-catalunya.com, posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.exams-catalunya.com, la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar a qui utilitza aquest lloc web, que ho fa sota la seva responsabilitat.

L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant LOPD), EXAMS CATALUNYA, S.L li informa que les dades de caràcter personal recaptats en els formularis continguts en aquest lloc, així com aquelles dades als quals EXAMS CATALUNYA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol•licitud o contractació, o de qualsevol transacció o operació realitzada des d'aquest lloc web, seran recollits en fitxers el responsable dels quals és EXAMS CATALUNYA.

Així mateix, els informem que aquestes dades de caràcter personal poden ser comunicats a Cambridge English Language Assesment per al compliment de les finalitats directament relacionades amb la nostra activitat. EXAMS CATALUNYA es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas EXAMS CATALUNYA comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Dret d'informació

D'acord amb l'article 5 LOPD 15/1999 de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, s'informa als usuaris que les dades recaptades a través d'aquest lloc web es realitza amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis que EXAMS CATALUNYA ofereix mitjançant aquesta pàgina, així com per facilitar-li informació sobre les activitats i notícies pròpies d'EXAMS CATALUNYA que poguessin resultar del seu interès.

La finalitat d'aquests fitxers és poder prestar l'activitat pròpia del centre d'exàmens, en concret l'organització, l'administració i la promoció dels exàmens Cambridge English a Catalunya i Balears. Així mateix també s'utilitzen per portar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa. EXAMS CATALUNYA no utilitzarà les dades personals per a finalitats addicionals a les marcades en cada lloc on se sol·licitin dades.

L'usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol•licitar la seva rectificació o cancel•lació, així com oposar-se al seu tractament. Per a això haurà de posar-se en contacte amb el responsable, mitjançant un escrit signat dirigit a EXAMS CATALUNYA al següent domicili: Carrer Freixa nº 5-9, 08021, Barcelona, afegint en qualsevol cas fotocopia del D.N.I de la persona interessada. Així mateix l'usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.

En conseqüència, els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable EXAMS CATALUNYA per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i llocs al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Per això, l'usuari haurà de respondre de la veracitat i la certesa de les dades de caràcter personal subministrades i comunicar qualsevol modificació de les mateixes que es produeixi en el futur. EXAMS CATALUNYA procedirà si escau a la cancel•lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessaries o pertinents per a la finalitat pels quals haguessin estat registrades. La cancel•lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, els Jutges i els Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert l'esmentat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

Seguretat de les dades

EXAMS CATALUNYA es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades. Així mateix, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de caire tècnic, administratiu i organitzatiu en les seves instal•lacions, sistemes i processos, necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, divulgació o ús no autoritzat. Tot això, de conformitat amb el previst en l'article 9 de la LOPD i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Pagament online segur

Es pot realitzar el pagament amb targeta de crèdit amb total seguretat. EXAMS CATALUNYA no guarda la informació de la targeta de crèdit facilitada durant el procés de pagament. Aquestes dades personals s'envien directament als bancs amb els quals treballem, sense que el nostre centre tingui cap tipus d'accés als mateixos.
La transmissió al banc en el moment del pagament de les dades personals sol·licitades en una transacció, com ara el nom, l'adreça o el numero de targeta de crèdit, es realitza a través d'una pàgina segura mitjançant connexió xifrada.

Conflictes

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte en relació amb aquesta pàgina Web, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ella, els Jutjats i Tribunals de Barcelona. L'accés a les pàgina Web d'aquest lloc, implica l'acceptació de totes les condicions expressades en aquesta informació legal.
Avís legal
Informació legal, ús del lloc web i acceptació

El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A continuació s'exposen les dades identificatives: L'activitat de ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. és la de centre d'exàmens Cambridge English.- EXAMS CATALUNYA, centre ES439, és un dels pocs Cambridge English Language Assessment Platinum Centre, dedicant-se en exclusiva a l'organització, administració i promoció dels exàmens Cambridge English a Catalunya i Balears. El domini d'Internet www.exams-catalunya.com, és propietat d'ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L., amb CIF B-58036633, que té el seu domicili en Carrer Freixa nº 5-9, 08021, Barcelona, telèfon 93 411 13 33 i correu electrònic info@exams-catalunya.com. Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26218, Foli 78, Full nº B-100005

Condicions del lloc web

L'accés al lloc web www.exams-catalunya.com, concedeix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal. El contingut del present avís legal pot experimentar modificacions, per la qual cosa la seva acceptació per part de l'usuari, serà respecte de l'Avís Legal publicat per EXAMS CATALUNYA.  En el moment en què l'usuari accedeixi al lloc web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal i la Política de Privacitat.

Ús del lloc web i acceptació

L'usuari es compromet a fer ús dels serveis i utilitats oferts per ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. mitjançant el lloc web www.exams-catalunya.com, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

L'accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix una prèvia subscripció o registre d'usuari. En l'actualitat en el lloc web existeix la possibilitat d'emplenar qüestionaris i formularis amb les dades personals requerides, de forma voluntària, però necessària per a la fluïdesa i agilitat de la relació amb EXAMS CATALUNYA Les dades s'inclouran en fitxers automatitzats el titular dels quals és ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. destinant-se els mateixos al compliment de l'objecte social de la mercantil. La finalitat d'aquests fitxers és poder prestar la nostra activitat de Centre d'Exàmens, dedicant-nos a l'organització, l'administració i la promoció dels exàmens Cambridge English a Catalunya i Balears. Així mateix també s'utilitzen per portar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa del centre.
Les dades requerides, són necessaris per poder-li prestar el servei que vostè requereix. Vostè presta el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin incorporades als nostres fitxers i siguin tractats d'acord a les finalitats a dalt esmentades. De no facilitar-los no serà possible la prestació del servei requerit.

Així mateix l'usuari consenteix que ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. i altres entitats tractin les seves dades de forma confidencial, respectant les finalitats referenciades. En aquest sentit, l'interessat autoritza expressament la comunicació de les seves dades de caràcter personal a Cambridge Assessment English.

L'usuari te dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar els drets a dalt esmentats i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se a la responsable titular del fitxer, mitjançant correu electrònic dirigit a info@exams-catalunya.com o bé mitjançant escrit adreçat al Carrer Freixa nº 5-9, 08021, Barcelona, acompanyant fotocòpia del D.N.I. Així mateix l'acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del consentiment exprés perquè EXAMS CATALUNYA pugui remetre comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions l'usuari pot adreçar-se a EXAMS CATALUNYA a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@exams-catalunya.com, manifestant la seva voluntat.

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. no ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho. L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari es realitzarà per ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquest lloc web, són propietat de ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L., en conseqüència no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense l'autorització expressa dels responsables de ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L.

Exclusió de responsabilitats i garanties

El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. S'informa dels següents punts:
 • ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. exclou amb tota l'extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
 • ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en la mateixa.
Legislació i jurisdicció

La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualsevol demanda que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i els Tribunals de Barcelona. L'accés a la pàgines Web d'aquest lloc, implica l'acceptació de totes les condicions expressades en aquesta informació legal.
Política de cookies
En el present document, ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. (d'ara endavant EXAMS CATALUNYA) recull la seva Política de recollida i de tractament de cookies, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Cookies pròpies

La nostra web utilitza cookies per diferenciar entre els diferents usuaris que hi accedeixen però aquestes no emmagatzemen informació personal identificable. Les cookies ens permeten oferir un bon servei quan s'utilitza la nostra web així com la millora constant de les nostres pàgines.

Una cookie és un petit arxiu de lletres i números que s'emmagatzema en el navegador o en el disc dur de l'ordinador de l'usuari. Les cookies contenen informació que es transfereix al disc dur de l'ordinador de l'usuari.La majoria de les cookies que utilitzem són analítiques i ens permeten reconèixer i comptar el número de visitants que accedeixen al nostre lloc web i veure com naveguen per les seves pàgines. D'aquesta forma podem millorar el funcionament de la nostra web, per exemple, assegurant-nos que els usuaris troben més fàcilment la informació que estan buscant.

Cap de les nostres cookies emmagatzema información personal, como ara el nom o l'adreça. Cal tenir en compte que restringir l'us de les cookies pot afectar el funcionament d' EXAMS CATALUNYA.  EXAMS CATALUNYA modificarà la present Política de cookies sempre que es produeixin canvis en la configuracin i/ó l'utilització de les mateixes, publicant la versió actualitzada a la seva pàgina web.

Desactivació de les cookies

Per deshabilitar les cookies cal activar l'opció configuració en el seu navegador el que li permet rebutjar alguna o totes les cookies. A continuació trobarà els links a les pàgines d'ajuda dels principals navegadors on s'explica com realitzar-ho. Tingui en compte que si bloqueja totes les cookies (incloent-hi les essencials) pot ser que no pugui accedir a tota o a part de la nostra pàgina web o altres webs que visiti:

Xarxes socials

EXAMS CATALUNYA també es troba present a les xarxes socials Facebook, Twitter, YouTube i Linkedin. EXAMS CATALUNYA no comparteix ni comunica cap informació personal dels usuaris amics i seguidors a les seves pàgines socials i a cadascun de'aquests mitjans socials.

EXAMS CATALUNYA com a administrador, adopta les mesures de seguretat i configuracions de privacitat adequades que proporcionen aquestes xarxes socials. Pot consultar les seves Polítiques de Privacitat i Condicions d'Ús en aquesta mateixa pàgina.
Top